ZABIEGI BOWENAFizjoterapia metodą Bowena

Aneta Bilska

terapeuta Bowena i fitoterapeuta

O Terapii Bowena :

 Zabiegi Bowena to fizjoterapeutyczna metoda terapii manualnej, polegająca na pobudzeniu struktur
mięśniowo-powięziowych delikatnymi rolującymi ruchami, stymulującymi do rozluźnienia i regenerecji .
Kolejne partie ruchów są ...

W jakich schorzeniach pomocna jest terapia Bowena ?

Tech­ni­kę Bo­we­na moż­na z po­wo­dze­niem sto­so­wać u wszyst­kich, nie­za­leż­nie od wie­ku i sta­nu zdro­wia, od no­wo­rod­ków po lu­dzi wie­ko­wych, od cier­pią­cych na drob­ne do­le­gli­wo­ści po ogól­no­ustro­jo­we cho­ro­by prze­wle­kłe. Za­rów­no cho­ro­by w sta­nie ostrym, jak prze­wle­kłym, neu­ro­lo­gicz­ne, czy psy­cho­so­ma­tycz­ne wy­ka­zu­ją po­pra­wę na sku­tek za­bie­gów Bo­we­na

Jakie są uwarunkowania naukowe metody ?

Terapeutyczna metoda Bowena działa po­przez układ ner­wo­wy za­rów­no na po­zio­mie struk­tu­ral­nym jak i funk­cjo­nal­nym oraz przez sys­tem mię­śnio­wo -po­wię­zio­wy , układy lim­fa­tycz­ny i krą­że­nia.
Tech­ni­ka jest zna­na ze swej efek­tyw­no­ści w do­le­gli­wo­ściach we­wnętrz­nych, w pro­ce­sie re­ha­bi­li­ta­cji, jak i w pro­fi­lak­ty­ce zdro­wot­nej..

Co warto wiedzieć o przebiegu zabiegu ?

Jak przy­go­to­wać się do za­bie­gu?

Za­bie­gi Bo­we­na ro­bi­my przez cien­ką odzież, naj­le­piej ba­weł­nia­ną (mięk­ka, luź­na i nie śli­ska). Do­brze jest więc wziąć ze so­bą T-shirt i le­gin­sy na prze­bra­nie. Do za­bie­gu na­le­ży zdjąć bu­ty, oku­la­ry i wszyst­ko, co mo­że uwie­rać lub prze­szka­dzać (pa­sek od spodni, na­szyj­ni­ki i łań­cusz­ki, za­war­tość kie­sze­ni)....

 film-

Efekty i opinie nt. działania Terapii Bowena

 Technika Bowena jest rodzajem fizjoterapii,  skoncentrowanej na zdolnościach autonaprawczych i uzdrawiających naszego organizmu.
Stosując bardzo delikatne, specyficzne Ruchy Bowena, w precyzyjnych miejscach na ciele, budzimy "wewnętrznego doktora", który rozpoczyna proces samoleczenia.
Terapia działa synergicznie z ziołolecznictwem, gdyż zioła działają w równie naturalny sposób i dzięki temu terapia jest komplementarna.

o mnie
Zadaniem terapeuty Bowena i fitoterapeuty nie jest stawianie diagnozy, lecz umiejętne wykorzystanie zasobów naturalnych, które są w każdym chorującym, aby pomóc mu w zmaganiach z trudnościami i dążeniu do osiągnięcia zdrowostanu.
Sw. Hildegarda z Bingen jest moim patronem w pracy. Korzystając z ziół i terapii metodą Bowena staram się jak ona, wszechstronnie ogarniać holistyczną terapią pacjentów.

Aneta Bilska

AKTUALNE PORADY, INFORMACJE, 
zobacz mój profil społecznościowy

Terapia najczęściej wykonywana jest w domu pacjenta.
Zapraszam do ustalenia szczegółów w trakcie rozmowy telefoniczenej

Kraków / Wieliczka / Niepołomice

Telefon

 504 268 299

BOWEN POLSKA

Pozostałe informacje o metodzie

PUBLIKACJE I BADANIA NAUKOWE

Badania oraz Bowen w mediach

SEDNONATURY.PL

Sklep z mieszankami
ziołowymi i dietetycznymi 

Bowen Australia

Strona Bowtech w Australii